Ymunwch a’r Clwb 

Os am ymaelodi â Chlwb Busnes Aberystwyth, ewch i’n tudalen ymuno am fwy o wybodaeth.

Cyfarfod Nesaf

Bob 3ydd dydd Mercher y Mis

15/05/19 - 18:30
19/06/19 - 18.30 AGM
18/09/19 - 18.30
16/10/19 - 18.30

 

Saffari Bwyd 
12/04/19

0/02/19 - 18:30
20/03/19


Hanes Clwb Busnes Aberystwyth 

Trafodwyd y syniad gan Tony Bates, Gareth Rowlands a Meurig Lewis o sefydliad o’r enw “Apêl Aber” nol yn 1998.  Penderfynwyd  sefydlu grŵp  yn cynnwys cynrychiolydd allan o ugain o gwmniau gwahanol Aberystwyth i ymddwyn  fel  ‘carfan bwyso’/melin drafod o ran materion sy’n effeithio Aber a’r cyffiniau.  

Gofynnir i’r cynrychiolwyr fod yn bobl busnes a oedd wedi profi eu hunain fel pobl busnes llwyddiannus  dros gyfnod o flynyddoedd ac sydd hefyd wedi dangos mewn gwahanol ffyrdd eu bod nhw’n barod i helpu â’r ardal leol yn ei chyfanrwydd.

Daethant i gytundeb na fysai aelodau o’r sector gyhoeddus yn cyfrannu at waith y grŵp oni bai iddynt ddod i annerch y sefydliad o bryd i’w gilydd. Roedd gan y grŵp ail swyddogaeth bwysig iawn, i godi £10,000 y flwyddyn ar gyfer elusennau â chysylltiad lleol. 

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Apêl Aber ar 29 Ionawr 1999 ond yn y cyfarfod hwnnw fe benderfynwyd newid enw’r sefydliad i Glwb Busnes Aberystwyth. 

Aelodau oedd yn presennol yn y cyfarfod cyntaf, sydd dal yn ymwneud a’r Clwb heddiw, oedd Jon Armitage, Meurig Lewis, Mrs Sue Balsom, Tony Bates, Dr William Roberts, Gareth Rowlands a Gerallt Davies.  Penodwyd Tony Bates  yn Gadeirydd cyntaf y Clwb, Jon Armitage yn Is-Gadeirydd a Meurig Lewis yn Drysorydd – swydd y wnaeth ymgymryd a hi  gyda rhagoriaeth tan 2015. 

Penderfynwyd dylai cofrestru’r Clwb fel elusen a derbyniodd statws elusennol ar 22 Rhagfyr 1999.  Amcanion yr elusen, sy’n parhau hyd at heddiw, yw:

“I ddosbarthu a thalu ei arian ac asedau eraill (boed cyfalaf neu incwm) i fudiadau elusennol  neu at ddibenion o’r fath sy’n darparu ar gyfer mantais gyffredinol trigolion  tref a rhanbarth Aberystwyth yn y cyfryw fodd a’r cyfrannau y mae’r pwyllgor gweithredol yn teimlo’n addas ac i sefydliadau elusennol cenedlaethol  yn y modd y mae’r  pwyllgor yn teimlo sy’n addas.”

Dros y blynyddoedd mae’r Clwb wedi aros yn driw i’w amcanion ac wedi darparu symiau sylweddol o arian i lawer o sefydliadau lleol a chenedlaethol gan gynnwys:

DEBRA, Cancr y Fron, Cynghrair pêl-droed Ieuenctid Aberystwyth, Eglwys Llanbadarn. 

Am nifer o fynyddoedd mae’r clwb wedi gweithredu fel ‘carfan bwyso’/melin drafod ynglŷn â materion o bryder lleol ac wedi darparu cynrychiolwyr i wahanol gyrff llywodraethol a lled-lywodraethol  megis Bwrdd Partneriaeth Ardal Adfywio Aberystwyth a Grŵp Llywio Aberystwyth ar y Blaen.

Newyddion diweddaraf Clwb Busnes Aberystwyth 

Cysylltwch â ni

Ebost:  info@aberystwythbusinessclub.co.uk
Gwefan gan InSynch